Jasmin Rabko “Herbstwalzer” Komp.: Vilko und Slavko Avsenik – Harmonikaklasse Gottfried Hubmann

Jasmin Rabko “Herbstwalzer” Komp.: Vilko und Slavko Avsenik – Harmonikaklasse Gottfried Hubmann